Leonard Cohen Wiki - Hallelujah YouTube

I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do ya?
It goes like this:
The fourth, the fifth
The minor fall and the major lift
The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Iik heb gehoord dat er een geheim akkoord was
Dat David speelde en het plezierde de Heer
Maar jij geeft niet echt iets om muziek, of wel?
Het gaat zo: De kwart, de quint
De verbijsterde koning componeert een loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

When your faith was strong, but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Jouw geloof was sterk, maar je had bewijs nodig
Je zag haar baden op het dak
Haar schoonheid en het maanlicht brachten je ten val
Ze bond je vast aan een keukenstoel
Ze vernietigde je troon en ze knipte je haar
En aan je lippen ontlokte ze het loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light in every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Je zegt dat ik de naam ijdel gebruikte
Ik ken de naam niet eens
Maar als ik dat wel deed, echt, wat gaat jou dat aan?
Er is een vlammend licht in elk woord
Het maakt niet uit welke je hebt gehoord
Het heilige of het gebroken loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Baby, I've been here before
I know this room, I've walked this floor
I used to live alone before I knew you
I've seen your flag on the marble arch
But listen, love is not some kind of victory march
No it's a cold and it's a very broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Liefje, ik ben hier eerder geweest
Ik ken deze kamer, ik heb over deze vloer gelopen
Ik woonde alleen voordat ik jou kende
Ik heb jouw vlag op de marmeren boog gezien
Maar luister, liefde is niet de één of andere triomftocht
Nee, het is een koud en heel erg gebroken loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

There was a time you let me know
What's really going on below
But now you never show it to me, do you?
But I remember when I moved in you
And the holy dove, she was moving too
Yes, every single breath that we drew was Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Er was een tijd dat je mij liet weten
Wat er beneden precies gebeurde
Maar nou laat je me dat nooit meer zien, of wel?
Maar ik weet nog dat ik in jou bewoog
En de heilige duif bewoog ook
Ja, elke eenzame ademtocht van ons was een loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Maybe there's a God above
As for me, all I've ever seemed to learn from love
Is how to shoot at someone who outdrew you
But it's not a complaint that you hear tonight
It's not the laughter of someone
Who claims to have seen the Light
No it's a cold and it's a very lonely Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Misschien is er een God daarboven
Voor mij is alles wat ik ooit van liefde geleerd schijn te hebben
Hoe ik iemand neer moet schieten die eerder zijn wapen trok
Maar dat is geen klacht die je vannacht hoort
Het is niet het gelach van iemand
Die beweert het Licht te hebben gezien
Nee, het is een koud en heel erg eenzaam loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth
I didn't come to fool you
And even though it all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Ik deed mijn best, het was niet veel
Ik kon niet voelen, dus ik probeerde aan te raken
Ik vertelde de waarheid,
Ik kwam niet om je voor de gek te houden
En ook al ging alles verkeerd
Ik zal voor de Heer van het Lied staan
Met niets anders op mijn tong dan een loflied

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Vertaling Philip van Rijthoven

In Wiki staat waar het lied over gaat en Paul Abspoel geeft nog meer prachtige uitleg.
Ik vind het grappig dat men bij The X Factor, op de Olympische Spelen en in de hitlijsten alleen maar Hallelujah, Hallelujah hoort en niet door heeft, dat het lied gaat over passie, seks en lust tussen man en vrouw; over mislukking en wanhoop.

Jan Rot Wiki heeft het in het Nederlandse hertaald en gezongen YouTube.

Ik hoorde van een nieuw akkoord
Dat David speelt en God bekoort
Maar notenleer dat vind jij vast gedoe, ja
Dat gaat dan zo van F naar G
En H mineur en straks de E
De psalmengod ontdekt zijn Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Je wil is sterk, het vlees is zwak
Je ziet haar naakt vanaf het dak
Haar schoonheid in het maanlicht is taboe, ja
Ze bindt je op de offerbaar
Ze breekt je troon en knipt je haar
En steelt dan uit je mond het halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Jij zegt: “Dat was Bathseba niet...”
Ik ben bezig met een lied
Uria de Hetiet doet er niet toe, ja
Een bliksemschicht in ieder woord
Het maakt niet uit welk woord je hoort
Een heilig of gevallen hallelujah
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Ik deed mijn best, het was niet veel
Ik voel maar weinig als ik speel
Maar echt is echt, en dat is wat ik doe, ja
En ook al klonk het dan verrot
Ooit sta ik voor de Psalmengod
En rolt niets van mijn tong dan halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja


     Reageren