Joan Baez - Youtube

How long since I've spent a whole night in a twin bed with a stranger
His warm arms all around me?
How long since I've gazed into dark eyes that melted my soul down
To a place where it longs to be?
All of your history has little to do with your face
You're mainly a mystery with violins filling in space

Hoe lang is het geleden dat ik een hele nacht in een tweepersoonsbed met een vreemde heb doorgebracht
Met zijn warme armen om me heen?
Hoe lang is het geleden dat ik in donkere ogen staarde die mijn ziel deden smelten
Naar een plaats waar het verlangt te zijn?
Je hele geschiedenis heeft weinig te maken met je gezicht
Je bent vooral een mysterie met violen die de ruimte vullen

You stood in the nude by the mirror and picked out a rose
From the bouquet in our hotel
And lay down beside me again and I watched the rose
On the pillow where it fell
I sank and I slept in a twilight with only one care
To know that when day broke and I woke that you'd still be there

Je stond in je blootje bij de spiegel en pakte een roos
Uit het boeket in ons hotel
En ging weer naast me liggen en ik keek naar de roos
Op het kussen waar hij viel
Ik zonk en sliep in een schemering met slechts één zorg
Om te weten dat als de dag aanbrak en ik wakker werd, je er nog steeds zou zijn

The hours for once they passed slowly, unendingly by
Like a sweet breeze on a field
Your gentleness came down upon me and I guess I thanked you
When you caused me to yield
We spoke not a sentence and took not a footstep beyond
Our two days together which seemingly soon would be gone

Voor een keer gingen de uren langzaam, eindeloos voorbij
Als een lieflijk briesje op een veld
Je zachtheid kwam op me neer en ik denk dat ik je bedankte
Toen je me deed zwichten
We spraken geen zin en deden geen voetstap verder
Onze twee dagen samen die schijnbaar snel voorbij zouden zijn

Don't tell me of love everlasting and other sad dreams
I don't want to hear
Just tell me of passionate strangers who rescue each other
From a lifetime of cares
Because if love means forever, expecting nothing returned
Then I hope I'll be given another whole lifetime to learn

Praat me niet over eeuwigdurende liefde en andere trieste dromen
Ik wil het niet horen
Vertel me alleen over hartstochtelijke vreemden die elkaar redden
Van een leven vol zorgen
Want als liefde voor altijd betekent, niets terug verwachten
Dan hoop ik dat ik nog een heel leven krijg om te leren

Because you gave to me oh so many things it makes me wonder
How they could belong to me
And I gave you only my dark eyes that melted your soul down
To a place where it longs to be

Omdat je me zoveel dingen hebt gegeven dat ik me afvraag
Hoe ze van mij konden zijn
En ik gaf je alleen mijn donkere ogen die je ziel deden smelten
Naar een plek waar hij naar verlangt


 
     Reageren